1. Informacje ogólne

 1. Niniejsza Polityka prywatności (dalej jako: „Polityka”) określa zasady przetwarzania danych osobowych użytkowników serwisu internetowego (dalej jako „Użytkownicy”) działającego pod adresem: http://beta.quorumapartments.pl/ (dalej jako „Serwis”).
 2. Dane osobowe zbierane za pośrednictwem Serwisu są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „RODO” oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

2. Administrator danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników są spółki Grupy Kapitałowej Resi Capital, w skład której wchodzą następujące podmioty:
  1. Resi Capital S.A.
  2. ReCap SPV 1 Sp. z o.o. 
  3. ReCap SPV 2 Sp. z o.o. 
  4. ReCap SPV 3 Sp. z o.o. 
  5. ReCap SPV 4 Sp. z o.o. 
  6. ReCap SPV 5 Sp. z o.o. 
  7. ReCap SPV 6 Sp. z o.o. 
  8. ReCap SPV 7 Sp. z o.o. 
  9. ReCap SPV 8 Sp. z o.o. 
  10. ReCap SPV 9 Sp. z o.o. 
  11. ReCap SPV 10 Sp. z o.o. 
  12. ReCap SPV 11 Sp. z o.o. 
  13. Resi Capital GW Sp. z o.o.
  14. ReCap SPV 13 Sp. z o.o. 
  15. ReCap SPV 14 Sp. z o.o. 
  16. ReCap SPV 15 Sp. z o.o.
  17. ReCap SPV 16 Sp. z o.o. 
  18. ReCap SPV 17 Sp. z o.o. 
  19. ReCap SPV 18 Sp. z o.o. 
  20. ReCap SPV 19 Sp. z o.o. 
  21. ReCap SPV 20 Sp. z o.o. 
  22. ReCap SPV 21 Sp. z o.o. 
  23. ReCap SPV 22 Sp. z o.o. 
  24. ReCap SPV 23 Sp. z o.o.

   działające jako Współadministratorzy danych, dalej jako „Współadministratorzy”.
 2. Ze Współadministratorami można kontaktować się w formie elektronicznej pod adresem kontakt@resicapital.pl.

3. Inspektor Ochrony Danych

U Współadministratorów został wyznaczony Inspektor ochrony danych w osobie Pana Mateusza Heinricha, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: iod@resicapital.pl.

 4. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

 1. wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 2. analitycznych i statystycznych służących poprawie stosowanych funkcjonalności i usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu, zapewnieniu sprawnego funkcjonowania Serwisu oraz wyjaśnieniu okoliczności niedozwolonego korzystania z Serwisu, które wynikają z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Współadministratorów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 3. udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane za pośrednictwem formularza kontaktowego oraz archiwizacji formularza, wynikający z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Współadministratorów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 4. ustalenie, dochodzenie lub obrona przed ewentualnymi roszczeniami na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Współadministratorów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 5. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Współadministratorach, w szczególności wynikających z prawa podatkowego i przepisów o rachunkowości lub rękojmi (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

5. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe będą przekazywane podmiotom współpracującym, które uczestniczą w procesach niezbędnych do prowadzenia naszej działalności gospodarczej, w tym: podmiotom wspomagającym nas w zakresie obsługi technicznej, informatycznej, marketingowej, kancelariom prawnym i firmom windykacyjnym, podmiotom świadczącym usługi archiwizacji dokumentów, rachunkowo-księgowe, audytowe i doradcze, podmiotom powiązanym w ramach GK Resi Capital.

6. Okres przechowywania danych

Jak długo przetwarzane są dane osobowe?

 1. Jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy oświadczenie usług drogą elektroniczną, to Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy;
 2. Jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, to Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Współadministratorów, to Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane lub do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń.

7. Wymóg podania danych

Podanie danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie będzie związane z brakiem możliwości korzystania z niektórych dostępności Serwisu. 

8. Prawa osób, których dane dotyczą

 1. Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.
 2. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Prawo do sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) (prawnie uzasadniony interes administratora). Współadministratorom w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykażą istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 4. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Google Analytics

 1. Serwis korzysta z usług Google Analytics, Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google Ireland Limited. Usługi te pomagają Współadministratorom prowadzić statystyki i analizować ruch w Serwisie. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Serwisem i analizie ruchu w Serwisie.
 2. Dane te mają charakter zbiorczy. Współadministratorzy korzystając z powyższych usług w Serwisie Internetowym gromadzi takie dane takie jak sposób zachowania Użytkowników w Serwisie, informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których Użytkownicy odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.
 3. Możliwe jest zablokowanie w łatwy sposób przez Użytkownika udostępniania do Google Analytics informacji o jego aktywności na stronie Serwisu – w tym celu można na przykład zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Ireland Ltd. dostępny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.
 4. W związku z możliwością korzystania przez Współadministratorzy w Serwisie z usług reklamowych i analitycznych dostarczanych przez Google Ireland Ltd., Administrator wskazuje, że pełna informacja o zasadach przetwarzania danych osób odwiedzających Serwis (w tym informacji zapisanych w plikach Cookies) przez Google Ireland Ltd. znajduje się w polityce prywatności usług Google dostępnej pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

10. Google Tag Manager

Serwis wykorzystuje Google Tag Manager. Narzędzie to jest stosowane do zarządzania tagami (znacznikami) w celu umożliwienia pozyskiwania szczegółowych statystyk używania Serwisu oraz optymalizację Serwisu.

11. Piksel Facebook

Serwis korzysta z piksela serwisu społecznościowego („Piksel”), mającego na celu monitorowanie działań, jakie Użytkownicy wykonują w Serwisie, który gromadzi m.in. informacje o adresach URL jakie odwiedzają w Użytkownicy Serwisu, którzy posiadają konto osobiste w serwisie Facebook. Dane te służą do precyzyjnego kierowania reklam. Więcej informacji na temat działań remarketingowych pikseli oraz prezentowania reklamy na Facebooku można znaleźć w polityce prywatności Facebooka. Piksel jest narzędziem dostarczanym przez Facebook Inc.

12. Pliki cookie i logi systemowe

 1. Z momentem połączenia się przez Użytkownika z Serwisem w logach systemowych Serwisu pojawia się informacja o numerze (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika, z którego Użytkownik łączy się z Serwisem. Współadministratorzy będący usługodawcą Serwisu będą przetwarzać, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, również dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika, a także czasu połączenia ww. osób z Serwisem oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Użytkownika. Dane te przetwarzane są w szczególności w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych.
 2. Serwis może używać plików typu cookies (tj. małe pliki tekstowe wysyłane do urządzenia Użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji) w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika. Pliki typu cookies umożliwiają w szczególności utrzymanie sesji Użytkownika, dostosowanie działania podstron do preferencji Użytkownika oraz tworzenie statystyk oglądalności podstron Serwisu.
 3. W Serwisie wykorzystywane są następujące rodzaje plików cookies:
  COOKIE CZAS TRWANIA KATEGORIA DOSTAWCA
  _grecaptcha stały niezbędny (wykonywany w celu przeprowadzenia analizy ryzyka) Współadministratorzy
  _GRECAPTCHA 7 dni 11 godzin niezbędny (wykonywany w celu przeprowadzenia analizy ryzyka) google.com
  CONSENT 2 lata niezbędny (zapamiętuje preferencje dotyczące plików cookie) google.com
  CONSENT 2 lata niezbędny (zapamiętuje preferencje dotyczące plików cookie) youtube.com
  cookielawinfo-checkbox-necessary 1 dzień niezbędny (zawiera decyzję Użytkownika na zapisywanie plików cookie w kategorii „Wymagane”) Współadministratorzy
  cookielawinfo-checkbox-non-necessary 1 dzień niezbędny (pozwala określić, czy Użytkownik zaakceptował zgodę na wykorzystywanie plików cookie) Współadministratorzy
  rc::a stały niezbędny (służy do odczytywania i filtrowania żądań od botów) google.com
  rc::b Na czas trwania sesji niezbędny (służy do odczytywania i filtrowania żądań od botów) google.com
  rc::c na czas trwania sesji niezbędny (służy do odczytywania i filtrowania żądań od botów) google.com
  rc::d-15# stały niezbędny (służy do odczytywania i filtrowania żądań od botów) google.com
  _ga 2 lata statystyczne (pozwala na dokonywanie pomiarów oglądalności Serwisu) Współadministratorzy
  _gat 1 dzień statystyczne (pozwala na dokonywanie pomiarów oglądalności Serwisu) Współadministratorzy
  _gid 1 dzień statystyczne (pozwala na dokonywanie pomiarów oglądalności Serwisu) Współadministratorzy
  VISITOR_INFO1_LIVE 7 dni 11 godzin marketingowe (służy do do pomiaru przepustowości, który określa, czy Użytkownik otrzymuje nowy czy stary interfejs odtwarzacza) Youtube.com
  YSC Na czas trwania sesji marketingowe (służy do śledzenia wyświetleń osadzonych filmów na stronach Youtube) Youtube.com
  ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY Stały marketingowe (przechowuje preferencje odtwarzacza wideo Użytkownika za pomocą osadzonego wideo z serwisu YouTube) Youtube.com
  yt-remote-cast-available Na czas trwania sesji marketingowe (Przechowuje preferencje odtwarzacza wideo Użytkownika za pomocą osadzonego wideo z serwisu YouTube) Youtube.com
  yt-remote-cast-installed Na czas trwania sesji marketingowe (Przechowuje preferencje odtwarzacza wideo Użytkownika za pomocą osadzonego wideo z serwisu YouTube) Youtube.com
  yt-remote-connected-devices stały marketingowe (Przechowuje preferencje odtwarzacza wideo Użytkownika za pomocą osadzonego wideo z serwisu YouTube) Youtube.com
  yt-remote-device-id stały marketingowe (Przechowuje preferencje odtwarzacza wideo Użytkownika za pomocą osadzonego wideo z serwisu YouTube) Youtube.com
  yt-remote-fast-check-period Na czas trwania sesji marketingowe (Przechowuje preferencje odtwarzacza wideo Użytkownika za pomocą osadzonego wideo z serwisu YouTube) Youtube.com
  yt-remote-session-app Na czas trwania sesji marketingowe (Przechowuje preferencje odtwarzacza wideo Użytkownika za pomocą osadzonego wideo z serwisu YouTube) Youtube.com
  yt-remote-session-name Na czas trwania sesji marketingowe (Przechowuje preferencje odtwarzacza wideo Użytkownika za pomocą osadzonego wideo z serwisu YouTube) Youtube.com
 4. Użytkownik może w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookie. W tym celu należy dokonać zmiany ustawień przeglądarki internetowej dotyczących plików cookie.

13. Wtyczki portali społecznościowych

 1. Na stronie internetowej wykorzystywane są wtyczki następujących portali społecznościowych:
  1. Facebook,
  2. LinkedIn,
  3. Instagram,
  4. YouTube.
 2. Wtyczki pozwalają Użytkownikowi m.in. na udostępnienie treści publikowanych na Stronie internetowej w wybranym portalu społecznościowym.
 3. Stosowanie wtyczek powoduje, że dany serwis społecznościowy otrzymuje informacje o korzystaniu ze Strony internetowej przez użytkownika i może przypisać je do jego profilu tworzonego w danym portalu społecznościowym.
 4. Korzystając z aplikacji społecznościowej Użytkownik przekazuje swoje dane osobowe administratorowi takiej aplikacji. Współadministratorzy nie odpowiadaja za sposób przetwarzania danych przez dostawcę aplikacji, który posiada status odrębnego administratora danych osobowych. Zasady przetwarzania danych osobowych przez dostawcę aplikacji są dostępne na stronach dostawcy aplikacji.

14. Przekazywanie danych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych

W celu realizacji niektórych z celów przetwarzania wskazanych Współadministratorzy mogą przekazywać Twoje dane osobowe do państw trzecich. W takim przypadku zawsze będzie to następować na podstawie standardowych klauzul umownych zgodnych z decyzją Komisji Europejskiej.

15. Postanowienia końcowe

 1. Współadministratorzy będący usługodawcą Serwisu zastrzegają sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 2. Jeżeli zmieni się sposób postępowania z danymi osobowymi Użytkowników, Polityka zostanie zaktualizowana.

Skontaktuj się z nami!

+48 530 052 270 +48 530 075 031