Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Informujemy, iż administratorem danych osobowych, które zostały zebrane w związku z zawarciem Umowy Rezerwacyjnej jest RECAP SPV 1 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Wielicka 28B, 30-552 Kraków – dalej jako Resi.

Ponadto, informujemy, że:

 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez Resi w celach:
  • zawarcia i realizacji Umowy Rezerwacyjnej (podstawa: art. 6 ust. 1 lit b RODO – wykonanie umowy)
  • wypełnienia naszych obowiązków prawnych, w tym wynikających z ustaw podatkowych i rachunkowych (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. c RODO – wypełnienie obowiązku prawnego);
  • realizowania naszych prawnie uzasadnionych interesów, takich jak dochodzenie roszczeń (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadnione interesy).
 2. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres okres niezbędny do realizacji zawartej umowy, a po jej zakończeniu przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy.
 3. W Resi wyznaczono Inspektora Ochrony Danych z którym możesz kontaktować się drogą mailową na adres: iod@resicapital.pl.
 4. Masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (jeżeli podstawą ich przetwarzania nie jest obowiązek prawny), ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację (w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu).
 5. Twoje dane osobowe będą przekazywane podmiotom współpracującym, które uczestniczą w procesach niezbędnych do prowadzenia naszej działalności gospodarczej, w tym: podmiotom wspomagającym nas w zakresie obsługi technicznej i informatycznej, kancelariom prawnym i firmom windykacyjnym, podmiotom świadczącym usługi archiwizacji dokumentów, rachunkowo-księgowe, audytowe i doradcze, podmiotom zapewniającym usługi płatnicze, operatorom pocztowym oraz podmiotom powiązanym z nami w ramach grupy kapitałowej RESI CAPITAL.
 6. Dodatkowo, przysługuje Ci prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy Rezerwacyjnej.
 8. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani też nie będą podlegać profilowaniu.
 9. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Skontaktuj się z nami!

+48 530 052 270 +48 530 075 031